ETYKA WYDAWNICZA
Zasady etyki wydawniczej, majce na celu przeciwdziaanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, przyjte
i stosowane przez Zeszyty Problemowe Postpw Nauk Rolniczych, s zgodne z wytycznymi Komitetu do
spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/.
Komitet Redakcyjny przyj jasno okrelone i cise zasady, dotyczce najlepszych praktyk stosowanych przy
publikacji prac naukowych.

Redakcja

1.  Redaktor jest odpowiedzialny za decyzje, ktre artykuy przysane do redakcji powinny by publikowane,
a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostao opublikowane w czasopimie. Przy podejmowaniu
tych decyzji redaktor moe kierowa si polityk komitetu redakcyjnego czasopisma, jak rwnie wymogami
prawnymi regulujcymi sprawy zniesawienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu
decyzji dotyczcych publikacji redaktor moe konsultowa si z innymi czonkami redakcji i recenzentami.
Redaktor powinien zachowa normy przyjte w publikacjach akademickich, wyklucza praktyki naraajce
normy etyczne i intelektualne, oraz zawsze by gotowy do publikowania poprawek, wyjanie, anulowa i
przeprosin, jeli zajdzie taka potrzeba.
2.  Redaktor powinien ocenia nadesane artykuy pod ktem zawartoci merytorycznej bez wzgldu na ras,
pe, orientacj seksualn, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania
polityczne autora (-w). Redaktor nie ujawnia adnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza
autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w okrelonych przypadkach rwnie
innymi czonkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.
3.  Redaktor i kady inny czonek redakcji nie moe ujawnia adnych informacji o nadesanej pracy nikomu
poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np.
tumaczami lub korektorami jzykowymi) i wydawc.
4.  Redaktor powinien dy do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczciem
procesu rozpatrywania artykuu redaktor powinien ujawni ewentualne konflikty interesw wynikajce z
konkurencji, wsppracy lub innych relacji i powiza z kadym z autorw, firm lub (ewentualnie) instytucji
zwizanych z artykuami proponowanymi do publikacji. W przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w
zamian powinien poprosi wspredaktorw lub innych czonkw redakcji o podjcie si procesu
rozpatrywania artykuu i jego recenzji. Redakcja powinna wymaga od wszystkich wsppracownikw
ujawnienia istotnych konfliktw interesw konkurencyjnych i publikowa poprawki, gdy sprzeczne interesy
zostay ujawnione po opublikowaniu artykuu. Jeli to konieczne, powinny by podjte inne odpowiednie
dziaania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

Autorzy

1.  Jako autora artykuu uznaje si osob, ktra znacznie przyczynia si bd do powstania koncepcji pracy,
bd do analizy i interpretacji danych; sporzdzia pierwotn wersj tekstu lub dokonaa jego krytycznej
oceny, wnoszc znaczcy wkad intelektualny; podja decyzj o ostatecznym ksztacie tekstu w wersji, w
jakiej ma zosta wydany. W przypadku ujawnienia, e autor publikacji dopuci si zachowania nieetycznego
- jak plagiat, faszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej ju uprzednio pracy bd jej czci (tzw.
autoplagiat) - Redakcja zwrci si do niego z prob o wyjanienia, a nastpnie podejmie odpowiednie
kroki, przewidziane w wytycznych COPE (opis procedur na stronie
https://publicationethics.org/files/FullsetofPolishflowcharts.pdf) Na pniejszym etapie postpowania
moe to oznacza zawiadomienie wadz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykuu, a take
odmow publikowania w czasopimie jakichkolwiek tekstw autorstwa tej osoby.
2.  Przed zgoszeniem artykuu naley wyeliminowa zagroenie dwoma rodzajami naruszenia etyki
publikowania zwizanymi z autorstwem, okrelanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest
authorship (autorstwo gocinne). Ghostwriting odnosi si do sytuacji, kiedy osoba, ktra w znaczcym
stopniu przyczynia si do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub te, w przypadku wkadu o
charakterze cile technicznym, niekwalifikujcym takiej osoby do miana autora, jej wkad nie jest w
publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w ktrej jaka osoba wymieniona jest w
publikacji jako autor, cho jej wkad w powstanie tekstu jest niewystarczajcy lub wrcz aden.
3.  Jeli w powstawaniu artykuu oraz poprzedzajcych je badaniach braa udzia wicej ni jedna osoba, w
owiadczeniu doczonym do skadanego opracowania naley umieci informacj o charakterze wkadu (nie
tylko o wkadzie procentowym) kadego z autorw.
4.  Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagaj pisemnej zgody
wszystkich autorw. Zgod tak kady z nich powinien wyrazi oddzielnie, w licie elektronicznym
skierowanym bezporednio do redakcji czasopisma. Zgoda kadego z autorw na zmian informacji o
autorstwie skadanego do publikacji lub wydanego ju artykuu musi przybra form pisemnego
owiadczenia. Obowizek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz
koordynowania interakcji midzy autorami a redakcj spada na autora-korespondenta. Jeli autorom nie uda
si osign porozumienia, powinni odwoa si do wadz rodzimej jednostki, w ktrych gestii ley podjcie
ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje si uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeli opisana tu
procedura dotyczy opublikowanego ju artykuu, zmiana informacji o autorstwie odbywa si w trybie
publikacji nowego artykuu zawierajcego korekt.
5.  Wszyscy autorzy powinni ujawni w artykule jakiekolwiek finansowe lub inne merytoryczne konflikty
interesw, ktre mog by interpretowane jako wpywajce na wyniki lub ich interpretacj. Wszystkie rda
wsparcia finansowego dla bada, ktrych efektem jest artyku, powinny zosta ujawnione.
6.  Autor/autorzy zobowizany jest wymieni w bibliografii zacznikowej publikacje, ktre zostay
wykorzystane przy tworzeniu artykuu.

Recenzenci

1.  Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, poprzez
komunikacj redakcji z autorem, ma rwnie pomc autorowi w poprawie artykuu.
2.  Recenzje powinny by wykonane w sposb obiektywny. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna.
Recenzenci powinni jasno wyraa swoje opinie, uywajc przy tym odpowiednich argumentw na poparcie
swoich tez.
3.  Kada osoba zaproszona do recenzji, ktra nie czuje si kompetentna do zrecenzowania artykuu lub wie,
e nie zdy wykona recenzji we waciwym czasie, powinna niezwocznie powiadomi redaktora, tak eby
ten mg poprosi o recenzj kogo innego.
4.  Kady recenzowany artyku musi by traktowany jako dokument poufny. Nie moe on by pokazywany lub
omawiany z innymi osobami bez zezwolenia redaktora.

Proces wydawniczy

1.  Wraz z publikacj, wszystkie wersje zoonych artykuw naukowych pozostaj do wgldu. W sytuacji,
gdy dostpne jest kilka wersji tego samego artykuu, obowizkiem Redakcji jest zapewnienie ich czytelnego
oznaczenia wraz z dat publikacji i numerem wersji.
2.  Zamieszczanie artykuw w formie penotekstowej wersji elektronicznej jest istotnym skadnikiem
wspczesnego procesu wydawniczego. Artykuy zamieszczane s na stronie internetowej kwartalnika
Zeszyty Problemowe Postpw Nauk Rolniczych w terminie nieprzekraczajcym 2 tygodnie od ukazania si
w wersji pierwotnej - drukowanej.
3.  Aby zapewni precyzyjne cytowania publikacji umieszczanych w kwartalniku Zeszyty Problemowe
Postpw Nauk Rolniczych oraz dostpno do nich w sieci, zosta przyjty system identyfikacji
elektronicznych wersji publikacji naukowych wedug identyfikatora dokumentu elektronicznego DOI.
4.  Tumaczenia artykuw wczeniej publikowanych w innych rdach nie s dopuszczalne. Dopuszcza si
tumaczenia rozszerzonych wersji referatw prezentowanych na konferencjach.
5.  Wszelkie naruszenie zasad rzetelnoci naukowej oraz zasad etyki obowizujcej w nauce oraz wszelkie
przykady takich praktyk bd ujawniane wraz z poinformowaniem o fakcie zaistnienia takiego przypadku
odpowiednich instytucji lub organizacji (np. instytucji, ktre s pracodawc autora, towarzystw naukowych,
zrzesze, wydawcw naukowych, itd.).