administrator

  Redakcja Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych, dąży do
jawności podmiotów, które przyczyniły się do powstania zgłaszanych
artykułów. Tym samym redakcja dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować
przypadki "ghostwriting" i "guest authorship".
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z
"ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w
powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów
lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w
publikacji.   Natomiast z przypadkiem "guest authorship" ("honorary
authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub
w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
  Aby zapobiec przypadkom "ghostwriting", "guest authorship", redakcja
czasopisma Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych wymaga od
autorów złożenia oświadczenia w którym zawarte są informacje na temat
wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
Redakcja wymaga również podania informacji o podmiotach finansujących
daną publikację.Wszelkie przypadki "ghostwriting" oraz "guest authorship"
udokumentowane przez Redakcję będą zgłaszane odpowiednim podmiotom.
/na podstawie wytycznych MNiSzW/
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych