administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Anna Berthold-Pluta, Antoni Pluta, Lidia Stasiak-Różańska, Monika Garbowska - Members of the Cronobacter genus - characteristics and prevalence in food (Gatunki z rodzaju Cronobacter - charakterystyka i występowanie w żywności)

Emilia Michałowska, Justyna Lema-Rumińska - ISSR markers in the genetic diversity of chrysanthemum plants derived via somatic embryogenesis (Markery ISSR w zróżnicowaniu genetycznym chryzantem uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycznej)

Aleksandra Niklas-Nowak, Dorota Olszewska, Paweł Nowaczyk - Wpływ kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego na efektywność kultur pylników androgenicznych linii papryki  Capsicum spp. (Influence of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on the effectiveness of anther cultures of the androgenic lines of Capsicum spp.)

Agnieszka Orkusz, Małgorzata Janczar-Smuga, Daria Frysiak - Ocena żywienia dzieci w wieku 4-6 lat na podstawie jadłospisów dekadowych (Assessment of nutrition of children aged 4-6 years basing on decade menus)

Zbigniew Pałacha, Wojciech Karwowski - Badanie stanu wody w wybranych nasionach roślin strączkowych metodą wykorzystującą izotermy sorpcji (A study of water state in selected  legume seeds using the method based on sorption isotherms)

Lidia Stasiak-Różańska, Anna Bzducha-Wróbel, Anna Berthold-Pluta - Effect of the additive of pyrroloquinoline quinone on waste glycerol bioconversion to dihydroxyacetone (Wpływ dodatku pirolochinolinochinonu na biokonwersję gliceryny odpadowej do dihydroksyacetonu)

Mariusz Szmagara - Zagrożenie chorobami grzybowymi pędów borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) (Risk of fungal disease of highbush blueberry stems (Vaccinium corymbosum L.))

Marek S. Szyndel, Selim Kryczyński - Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 4. Wirusy o nitkowatych lub pałeczkowatych wirionach i genomie (+)ssRNA (Plant viruses in a current (2017) system of ICTV taxonomy with the proposals of Polish names for species. Part 4. Viruses with flexuous or rod-shaped virions and (+)ssRNA genomes)

Bogumiła Urbańska, Dorota Miarka, Jolanta Kowalska - Supply chain and traceability in the processing of cocoa beans (Łańcuch dostaw i identyfikowalność w przetwarzaniu ziarna kakaowego)